OpenBSD regress latest test results

created at 2019-10-20T04:55:38Z
test run info
pass rate 99% 93% 98% 100%
run at date 2019-10-20 2019-10-19 2019-10-17 2019-10-14
machine build snapshot snapshot snapshot snapshot
host architecture ot1/i386 ot7/armv7 ot10/arm64 ot6/amd64
lib/libssl FAIL NOTERM PASS PASS
usr.bin/ssh PASS NOTERM PASS PASS
lib/libc PASS FAIL FAIL PASS
lib/libm PASS FAIL FAIL PASS
usr.bin/ctfdump PASS FAIL SKIP PASS
usr.bin/lastcomm PASS FAIL PASS XFAIL
usr.sbin/bgpd/integrationtests FAIL FAIL PASS PASS
sys/kern/ptrace PASS FAIL PASS PASS
sys/uvm/mmap_write_self PASS FAIL PASS PASS
usr.bin/mail PASS FAIL PASS PASS
usr.sbin/ospfd PASS FAIL PASS PASS
usr.sbin/rebound PASS FAIL PASS PASS
usr.sbin/relayd PASS FAIL PASS PASS
usr.sbin/syslogd PASS FAIL PASS PASS
bin/ed SKIP SKIP SKIP SKIP
lib/libsndio SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/arch/amd64 SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/arch/hppa SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/arch/m88k SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/arch/sparc64 SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/dev/kcov SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/dev/wscons SKIP SKIP SKIP SKIP
usr.sbin/acme-client SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/netinet6/mcast6 XFAIL SKIP SKIP SKIP
sys/arch/i386 PASS SKIP SKIP SKIP
sys/kern/cmsgsize PASS SKIP SKIP SKIP
sys/kern/sosplice PASS SKIP SKIP SKIP
sys/net/gif PASS SKIP SKIP SKIP
sys/net/loop PASS SKIP SKIP SKIP
sys/net/pf_divert PASS SKIP SKIP SKIP
sys/net/pf_forward PASS SKIP SKIP SKIP
sys/net/pf_fragment PASS SKIP SKIP SKIP
sys/net/pf_state PASS SKIP SKIP SKIP
sys/netinet/arp PASS SKIP SKIP SKIP
sys/netinet/frag PASS SKIP SKIP SKIP
sys/netinet/ipsec PASS SKIP SKIP SKIP
sys/netinet/mcast PASS SKIP SKIP SKIP
sys/netinet/pmtu PASS SKIP SKIP SKIP
sys/netinet6/frag6 PASS SKIP SKIP SKIP
sys/netinet6/nd6 PASS SKIP SKIP SKIP
sys/netinet6/rh0 PASS SKIP SKIP SKIP
gnu/egcs/gcc-bounds SKIP SKIP SKIP XFAIL
gnu/egcs/gcc-builtins SKIP SKIP SKIP XFAIL
usr.sbin/vmd SKIP SKIP SKIP PASS
sbin/newfs PASS SKIP SKIP PASS
sys/kern/stackpivot PASS SKIP PASS PASS
usr.bin/make XFAIL XFAIL XFAIL XFAIL
usr.sbin/pkg_add XFAIL XFAIL XFAIL XFAIL
usr.bin/bc PASS PASS FAIL PASS
bin/cat PASS PASS PASS PASS
bin/chmod PASS PASS PASS PASS
bin/csh PASS PASS PASS PASS
bin/expr PASS PASS PASS PASS
bin/ksh PASS PASS PASS PASS
bin/ln PASS PASS PASS PASS
bin/md5 PASS PASS PASS PASS
bin/pax PASS PASS PASS PASS
bin/ps PASS PASS PASS PASS
bin/test PASS PASS PASS PASS
etc PASS PASS PASS PASS
include PASS PASS PASS PASS
lib/csu PASS PASS PASS PASS
lib/libcrypto PASS PASS PASS PASS
lib/libcsi PASS PASS PASS PASS
lib/libedit PASS PASS PASS PASS
lib/libevent PASS PASS PASS PASS
lib/libexpat PASS PASS PASS PASS
lib/libfuse PASS PASS PASS PASS
lib/libpthread PASS PASS PASS PASS
lib/libradius PASS PASS PASS PASS
lib/libskey PASS PASS PASS PASS
lib/libtls PASS PASS PASS PASS
lib/libusbhid PASS PASS PASS PASS
lib/libutil PASS PASS PASS PASS
libexec/ld.so PASS PASS PASS PASS
misc/X11 PASS PASS PASS PASS
misc/c++abi PASS PASS PASS PASS
misc/exceptions PASS PASS PASS PASS
misc/os-test PASS PASS PASS PASS
misc/posixtestsuite PASS PASS PASS PASS
misc/sse2 PASS PASS PASS PASS
sbin/disklabel PASS PASS PASS PASS
sbin/iked PASS PASS PASS PASS
sbin/ipsecctl PASS PASS PASS PASS
sbin/isakmpd PASS PASS PASS PASS
sbin/pfctl PASS PASS PASS PASS
sbin/route PASS PASS PASS PASS
sbin/slaacd PASS PASS PASS PASS
sys/copy PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/aes PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/aesctr PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/aesxts PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/chachapoly PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/cmac PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/enc PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/gmac PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/hmac PASS PASS PASS PASS
sys/crypto/key_wrap PASS PASS PASS PASS
sys/ddb PASS PASS PASS PASS
sys/dev/fdesc PASS PASS PASS PASS
sys/dev/video PASS PASS PASS PASS
sys/ffs PASS PASS PASS PASS
sys/fifofs PASS PASS PASS PASS
sys/fileops PASS PASS PASS PASS
sys/kern/__syscall PASS PASS PASS PASS
sys/kern/accept PASS PASS PASS PASS
sys/kern/access PASS PASS PASS PASS
sys/kern/bind PASS PASS PASS PASS
sys/kern/clock_gettime PASS PASS PASS PASS
sys/kern/descrip PASS PASS PASS PASS
sys/kern/dup2 PASS PASS PASS PASS
sys/kern/dup2_accept PASS PASS PASS PASS
sys/kern/dup2_self PASS PASS PASS PASS
sys/kern/exec_self PASS PASS PASS PASS
sys/kern/execve PASS PASS PASS PASS
sys/kern/exit PASS PASS PASS PASS
sys/kern/extent PASS PASS PASS PASS
sys/kern/fchdir PASS PASS PASS PASS
sys/kern/fchown PASS PASS PASS PASS
sys/kern/fcntl_dup PASS PASS PASS PASS
sys/kern/flock PASS PASS PASS PASS
sys/kern/ftruncate PASS PASS PASS PASS
sys/kern/futex PASS PASS PASS PASS
sys/kern/getpeereid PASS PASS PASS PASS
sys/kern/getrusage PASS PASS PASS PASS
sys/kern/gettimeofday PASS PASS PASS PASS
sys/kern/itimer PASS PASS PASS PASS
sys/kern/kqueue PASS PASS PASS PASS
sys/kern/main-thread-exited PASS PASS PASS PASS
sys/kern/mbuf PASS PASS PASS PASS
sys/kern/minherit PASS PASS PASS PASS
sys/kern/mmap PASS PASS PASS PASS
sys/kern/mmap-fail PASS PASS PASS PASS
sys/kern/mmap2 PASS PASS PASS PASS
sys/kern/mmap3 PASS PASS PASS PASS
sys/kern/mount PASS PASS PASS PASS
sys/kern/nanosleep PASS PASS PASS PASS
sys/kern/noexec PASS PASS PASS PASS
sys/kern/open PASS PASS PASS PASS
sys/kern/pledge PASS PASS PASS PASS
sys/kern/pread PASS PASS PASS PASS
sys/kern/preadv PASS PASS PASS PASS
sys/kern/ptmget PASS PASS PASS PASS
sys/kern/pty PASS PASS PASS PASS
sys/kern/pwrite PASS PASS PASS PASS
sys/kern/pwritev PASS PASS PASS PASS
sys/kern/rcvtimeo PASS PASS PASS PASS
sys/kern/realpath PASS PASS PASS PASS
sys/kern/realpath-unmount PASS PASS PASS PASS
sys/kern/recvwait PASS PASS PASS PASS
sys/kern/rlimit-file PASS PASS PASS PASS
sys/kern/setuid PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sig-stop PASS PASS PASS PASS
sys/kern/siginfo-fault PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sigio PASS PASS PASS PASS
sys/kern/signal PASS PASS PASS PASS
sys/kern/signal-stress PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sigpending PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sigprof PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sigpthread PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sigsuspend PASS PASS PASS PASS
sys/kern/stackjmp PASS PASS PASS PASS
sys/kern/syscall PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sysvmsg PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sysvsem PASS PASS PASS PASS
sys/kern/sysvshm PASS PASS PASS PASS
sys/kern/unalign PASS PASS PASS PASS
sys/kern/unfdpass PASS PASS PASS PASS
sys/kern/unixsock PASS PASS PASS PASS
sys/kern/unveil PASS PASS PASS PASS
sys/kern/unveil-unmount PASS PASS PASS PASS
sys/kern/wait PASS PASS PASS PASS
sys/mfs_noperm PASS PASS PASS PASS
sys/net/etherip PASS PASS PASS PASS
sys/net/pf_print PASS PASS PASS PASS
sys/net/pf_table PASS PASS PASS PASS
sys/net/pflow PASS PASS PASS PASS
sys/net/rdomains PASS PASS PASS PASS
sys/net/rtable PASS PASS PASS PASS
sys/net/vxlan PASS PASS PASS PASS
sys/netinet/autoport PASS PASS PASS PASS
sys/netinet/broadcast_bind PASS PASS PASS PASS
sys/netinet/carp PASS PASS PASS PASS
sys/netinet/in_pcbbind PASS PASS PASS PASS
sys/netinet/recvmsg PASS PASS PASS PASS
sys/netinet/sendsrcaddr PASS PASS PASS PASS
sys/netinet6/autoport PASS PASS PASS PASS
sys/netinet6/pktinfo_addr PASS PASS PASS PASS
sys/netinet6/recvmsg PASS PASS PASS PASS
sys/netinet6/rip6cksum PASS PASS PASS PASS
sys/nfs PASS PASS PASS PASS
sys/ptrace PASS PASS PASS PASS
sys/sys/tree PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/minherit_zero PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/mmap0 PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/mmap_4g PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/mmap_fixed PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/mmap_hint PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/mmap_mod PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/mmap_noreplace PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/mmap_size PASS PASS PASS PASS
sys/uvm/wx_syscall PASS PASS PASS PASS
usr.bin/apply PASS PASS PASS PASS
usr.bin/basename PASS PASS PASS PASS
usr.bin/calendar PASS PASS PASS PASS
usr.bin/cap_mkdb PASS PASS PASS PASS
usr.bin/colrm PASS PASS PASS PASS
usr.bin/column PASS PASS PASS PASS
usr.bin/cut PASS PASS PASS PASS
usr.bin/cvs PASS PASS PASS PASS
usr.bin/dc PASS PASS PASS PASS
usr.bin/diff PASS PASS PASS PASS
usr.bin/diff3 PASS PASS PASS PASS
usr.bin/dirname PASS PASS PASS PASS
usr.bin/doas PASS PASS PASS PASS
usr.bin/file PASS PASS PASS PASS
usr.bin/fmt PASS PASS PASS PASS
usr.bin/fold PASS PASS PASS PASS
usr.bin/ftp PASS PASS PASS PASS
usr.bin/grep PASS PASS PASS PASS
usr.bin/gzip PASS PASS PASS PASS
usr.bin/join PASS PASS PASS PASS
usr.bin/jot PASS PASS PASS PASS
usr.bin/lam PASS PASS PASS PASS
usr.bin/libtool PASS PASS PASS PASS
usr.bin/m4 PASS PASS PASS PASS
usr.bin/mandoc PASS PASS PASS PASS
usr.bin/netstat PASS PASS PASS PASS
usr.bin/openssl PASS PASS PASS PASS
usr.bin/patch PASS PASS PASS PASS
usr.bin/pkg-config PASS PASS PASS PASS
usr.bin/rcs PASS PASS PASS PASS
usr.bin/rev PASS PASS PASS PASS
usr.bin/sdiff PASS PASS PASS PASS
usr.bin/sed PASS PASS PASS PASS
usr.bin/signify PASS PASS PASS PASS
usr.bin/sort PASS PASS PASS PASS
usr.bin/tail PASS PASS PASS PASS
usr.bin/tsort PASS PASS PASS PASS
usr.bin/ul PASS PASS PASS PASS
usr.bin/wc PASS PASS PASS PASS
usr.bin/xargs PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/arp PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/bgpd/config PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/bgpd/unittests PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/httpd PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/ifstated PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/ldapd PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/mtree PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/rpki-client PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/snmpd PASS PASS PASS PASS
usr.sbin/switchd PASS PASS PASS PASS
sbin/ifconfig PASS PASS PASS
PASS make regress passed
FAIL make regress failed, string FAILED in test output
XFAIL make regress passed, string EXPECTED_FAIL in test output
XPASS make regress failed, string UNEXPECTED_PASS in test output
SKIP make regress skipped itself, string SKIPPED in test output
NOEXIT make regress did not exit with code 0, make failed
NOTERM make regress did not terminate, aborted after timeout
NORUN make regress did not run, execute make failed
NOLOG create log file for make output failed
NOCLEAN make clean before running test failed
NOEXIST test directory not found